Affiliatie voorwaarden

This post is also available in: English (Engels)

hoog sensitiviteit

Affiliatie voorwaarden voor HSP Webshop

Hieronder staan de affiliatie voorwaarden van de HSP Webshop die van toepassing zijn als u een geregistreerde affiliatie bent bij HSP Webshop.

HSP Webshop heeft een website gecreëerd waarop o.a. HSP artikelen, cursussen, trainingen  kunnen worden aangeboden, bekeken en gekocht. Via HSP Webshop is het mogelijk om mee te doen aan het affiliatie programma en op deze manier een steentje bij te dragen aan de bewustwording rondom (hoog) gevoeligheid, anders leren en aanverwante onderwerpen. En natuurlijk om voor jezelf extra inkomsten te genereren.

HSP Webshop is onderdeel van Coaching by Barbara

E-mailadres: info@coachingbybarbara.nl
KvK-nummer: 61526266
Btw-nummer: NL002049485B34

Toepasselijkheid

 1. Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliatie partner programma van de HSP Webshop en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door HSP Webshop.nl als zodanig geaccepteerde, affiliatie partner. Door aanmelding voor het affiliatie/partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Deelname

 1. Elke rechts persoon kan deelnemer worden van het partner programma van de HSP Webshop door het online aanmeldingsformulier in te vullen.
 2. Het is ter beoordeling van HSP Webshop of een aanvrager als deelnemer aan het affiliatie programma wordt toegelaten. HSP Webshop is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Algemene toelatingseisen

 1. Een affiliatie van HSP Webshop dient te voldoen aan de volgende eisen.
 • Aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
 • De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.
 • Deelnemende sites bevatten hoogwaardige content.

Websites

 1. Iedere website die deel neemt aan het affiliatie/partner programma van HSP Webshop dient zich te onthouden van:
 • Erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter
 • Misleiden van derden
 • Schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden
 • Bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten
 • Conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. HSP Webshop
 • Discriminerend of aanstootgevend karakter

Email

 1. Opname van links naar HSP Webshop in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven en inschrijvingen voldoen aan de geldende regels. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

Affiliatie programma

 1. De affiliatie partner ontvangt in overleg met HSP Webshop een van te voren afgesproken commissie van de productverkoop die tot stand komt via een link naar HSP Webshop vanaf de website of nieuwsbrief van de affiliatie partner.

Let op, niet alle producten in de HSP Webshop zijn van toepassing. Op dit moment geldt voor alle affiliatie partners de volgende commissies:

15% op het boek ‘Hallo, ik ben Gwen’ (inclusief btw)

15% op het ebook ‘Hallo, ik ben Gwen’ (inclusief btw)

15% op het ebook ‘Hello, I am Gwen’ (inclusief btw)

10% op alle hangertjes type ‘hart’ en ‘dragon fly’ en op de geschenkset van deze hangers in combinatie met het boek.

Daarnaast worden er (straks) mogelijk ook verwijzingen gemaakt naar bijvoorbeeld Bol.com. Deze producten zijn niet via HSP Webshop aan te kopen, dus deze gelden niet voor de commissie.

Directe verkoop van HSP Webshop producten op de website van de affiliatie partner is niet toegestaan. Wel is het mogelijk om de fysieke verkoop van het boek ‘Hallo, ik ben Gwen’ of hangertjes via je eigen praktijk of organisatie te organiseren. Stuur hiervoor een mail naar info@halloikbengwen.nl

 1. Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliatie partner met in achtneming van artikel 3.
 2. De verkopen worden gemeten aan de hand een trackingcode. Alle metingen van HSP Webshop.nl zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van HSP Webshop. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.

Betalingen

 1. Uitbetaling geschiedt binnen 20 werkdagen op verzoek van de affiliatie partner. Een verzoek kan worden ingediend nadat er 25,00 euro of meer is gerealiseerd. Een bedrag wordt pas definitief toegekend na het verlopen van de wettelijke termijn van 14 dagen (retourrecht). Als een klant een product annuleert of terugstuurt vervalt het recht op commissie op deze specifieke aankoop.
 2. Uitbetaling geschiedt via bank of giro overschrijving, mits dit een rekening uit de eurozone betreft en op naam staat van de affiliatie partner.
 3. Elk commissie wordt goedgekeurd tenzij er sprake is van fraude. Dit ter beoordeling van HSP Webshop.

Beëindiging overeenkomst

 1. HSP Webshop behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliatie partner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliatie partner heeft het recht te allen tijde deelname aan het HSP Webshop affiliatie programma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.
 2. Als blijkt dat de affiliatie partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliatie partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

Wijzigen voorwaarden

 1. HSP Webshop is ten allen tijde gerechtigd deze affiliatie voorwaarden te wijzigen.
 2. De affiliatie partner wordt per mail over wijzigingen geïnformeerd. Indien de affiliatie partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliatie partner deelname aan het affiliatie/partner programma onmiddellijk te beëindigen. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliatie partner geacht de gewijzigde affiliatie voorwaarden te hebben aanvaard.

Schade

 1. Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het HSP Webshop affiliatie programma zal door HSP Webshop op de overtreder worden verhaald.

Aansprakelijkheid

 1. HSP Webshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.

Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten door en met HSP Webshop afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliatie voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd.
Welkom! Wij verzamelen gegevens om onze dienstverlening te kunnen aanbieden en verbeteren. Met je bezoek aan onze website stem je in met ons Privacy Beleid en Cookie gebruik